Smörjfett

Kopparpasta

100 g

Prod. nr 1216

Vinkelväxelfett

100 g

Prod. nr 1222

Smörjfett Universal

420 ml, 18 kg, 50 kg

Prod. nr 1220

Smörjfett Super

420 ml, 18 kg, 50 kg

Prod. nr 1221

Smörjfett Entreprenad

420 ml, 18 kg, 50 kg

Prod. nr 1219